Przejdź do treści

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Interwencje Ochotniczej Straży Pożarnej w październiku

W listopadzie Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu odnotowała 8 interwencji w przypadkach 3 pożarów i 5 miejscowych zagrożeń. Zdarzenia miały miejsca w Wirach, Szreniawie, Plewiskach oraz Luboniu.

więcej

Interwencje Straży Miejskiej w listopadzie

W dniach 1 i 2 listopada strażnicy miejscy wzorem lat minionych uczestniczyli w akcji „Znicz”. W jej ramach zabezpieczaliśmy ład, porządek i bezpieczeństwo w obrębie lubońskich cmentarzy. 11-go listopada uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu trasy 4-go Lubońskiego Biegu Niepodległości. W godzinach wieczornych tego dnia wystawiliśmy poczet sztandarowy, który uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości. Odbyły się one na Placu E. Bojanowskiego, oraz w kościele p.w. Św. Barbary.

więcej

Maraton pisania listów w Gimnazjum nr 2

Maraton Pisania Listów został zorganizowany w Polsce w 2001 roku. Co roku odbywa się w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) – w tym roku piszemy między 6 a 16 grudnia. Podczas Maratonu wysyłane są apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów zostanie napisane tym większa szansa, że uda się poprawić los danego bohatera lub bohaterki.

więcej

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Luboń 23 stycznia 2015 roku

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Luboń odbędą się 23 stycznia 2015 roku w godzinach 10:00-18:00 w budynkach lubońskich szkół podstawowych. Obwody głosowania tożsame są z obwodami szkół podstawowych. Mandat radnego otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Na karcie głosowania głosujący stawia w pustym polu znak X przy nazwiskach maksymalnie 15 kandydatów, których popiera.

więcej

Lekcje przedsiębiorczości z Radą Gospodarczą Miasta Luboń

Uczniowie klasy 3g Gimnazjum Nr 2 spotkali się z lubońskim przedsiębiorcą - Markiem Zimlińskim. Zaproszony gość opowiedział młodzieży o swojej karierze zawodowej, pracy i pasjach. Przekazał również swoje uwagi dotyczące wyboru drogi życiowej. W tym temacie nie należy słuchać innych, lecz wyłącznie swojego serca. Przedsiębiorca podkreślał również konieczność nauki języków obcych, tym bardziej, że młodzież ma dziś do dyspozycji piękną i nowoczesną szkołę. Lekcje przedsiębiorczości dedykowane uczniom ostatnich klas gimnazjów organizowane są przez Urząd Miasta i Radę Gospodarczą Miasta Luboń.  

więcej

Uwaga! Utrudnienia w ruchu w okolicach ul. 1 Maja

Urząd Miasta Luboń informuje, iż w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od dnia 1.12.2014 roku rozpoczną się prace w ulicy 1 Maja i fragmencie ul. Sobieskiego. Prace obejmą również przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy 1 Maja. W  I etapie inwestycji:
1. zamknięta zostanie ulica Ogrodowa, na wysokości 1 Maja; 
2. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy 1 Maja- od ulicy Rydla do Ogrodowej.

więcej

Najbliższa sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o VI sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 26 marca (czwartek) 2015r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta   Porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. Wolne głosy i wnioski mieszkańców. Informacja i konsultacje o projekcie „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń. Debata na temat bezpieczeństwa w mieście: Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2014. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2014. Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2014. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Interpelacje i zapytania. Wolne głosy i wnioski. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta Luboń. Zakończenie obrad.   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń   Teresa Zygmanowska Podstawa prawna urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami).

więcej

Bezpłatne szkolenia z zakresu rozwiązań środowiskowych

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

więcej

Rządowy program wspierający rodziny wielodzietne

W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zachęcamy zarówno Partnerów lubońskiego Programu Duża Rodzina jak i innych przedsiębiorców z terenu Miasta Luboń do uczestnictwa w rządowym Programie wspierającym rodziny wielodzietne. Przystępując do Programu mają Państwo możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku społecznego i ekonomicznego oraz, oprócz bezpośredniego wsparcia rodzin, mogą Państwo współtworzyć pierwszy ogólnopolski Program skierowanego do dużych rodzin.

więcej

Oświadczenie Burmistrza Miasta Luboń dot. budowy szałasu

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami jakoby szałas, o którego budowę wystąpiła dwójka chłopców, miał nie powstać składamy stosowne oświadczenie.

Nieprawdą jest, że szałas nie powstanie. Prawdą jest, że sprawa budowy szałasu została przez Urząd Miasta podjęta niezwłocznie po otrzymaniu listu od chłopców, a nie po jej upublicznieniu przez portale społecznościowe i środki masowego przekazu.  W kwietniu br. rozstrzygnięto „Konkurs na szałasowanie” zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia „Wędrowni Architekci”. W jury konkursu zasiedli m.in. Jaś i Kuba. Jednogłośnie wygrała wizualizacja sióstr  arch. Magdaleny i Moniki Grobelnych.

więcej

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia na drzwi otwarte

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na Drzwi Otwarte. W programie m.in.: •             Gala „Barwy Wolontariatu”  (połączona z wręczeniem statuetek wyróżnianym wolontariuszom), •             podsumowanie Dni Kultury Solidarności 2014, •             informacja dotycząca Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 (regulamin i logika projektowa) – informację przedstawią eksperci z MPiPS, •             Informacja nt. współpracy finansowej Samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. – informację przedstawią eksperci z poszczególnych departamentów UMWW i jednostek organizacyjnych SWW.

więcej

XVII Lubońska Wycieczka Historyczna. Autokarem po mało znanym MRU

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia zaprasza w niedzielę 30 listopada 2014 roku na XVII Lubońską Wycieczkę Historyczną. Tym razem będzie można obejrzeć mało znane umocnienia południowego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Międzyrzecki Rejon Umocniony powstał na obszarze Bramy Lubuskiej, miejsca o wyjątkowym znaczeniu strategicznym.

więcej

Wyniki wyborów z 16.11.2014 na terenie Lubonia

  Nieoficjalne informacje o wynikach glosowania w obwodacj i nieoficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta i Burmistrza Miasta Luboń. Prezentujemy obrazy protokołów z Platformy Wyborczej Państwowej Komisji Wyborczej. Protokoły wyników glosowania do Rady Powiatu w Poznaniu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostały przyjęte przez Powiatową Komisję Wyborczą. WYNIKI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ TUTAJ

więcej

,,Bezpiecznie - to wiedzieć i znać”. SP1 w programie edukacyjno-profilaktycznym

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do programie edukacyjno – profilaktycznego ,,Bezpiecznie - to wiedzieć i znać”. W dniu 13 listopada 2014 roku nastąpiło w tej sprawie podpisane porozumienie pomiędzy szkołą, reprezentowaną przez  dyrektora SP 1 Grzegorza  Aniołę, a Komendą Miejską Policji w Poznaniu, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Romana Kustera.

więcej

Z dziejów mrocznego Ordensburga nad Krosinem. XLIII wieczór historyczny

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia zaprasza na czterdziesty trzeci Wieczór Historyczny w piątek 21 listopada 2014 roku o godz. 18.00 do Urzędu Miasta Luboń przy placu Edmunda Bojanowskiego 2. Gościem spotkania, w sali sesyjnej, będzie tym razem Jarosław Leszczełowski, który wygłosi prelekcję „Z dziejów mrocznego Ordensburga nad Krosinem”.

więcej

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Gimnazjum nr 2

15 listopada w Gimnazjum nr 2 w Luboniu odbył się wspaniały koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wystąpili uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu: Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena.

więcej

17 listopada. Światowy Dzień Wcześniaka

Dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości problemu wcześniactwa, wiedzy na temat wcześniaków, przedwczesnego porodu i jego wszystkich następstw.  Dla uczczenia tego dnia w wielu krajach na świecie kluczowe i najbardziej charakterystyczne budynki zostają podświetlane na fioletowo. Luboń również przyłączył się do tej ogólnoświatowej akcji. Na symboliczny fioletowy kolor świecą się reflektory przy Ośrodku Kultury.

więcej

Lekcje przedsiębiorczości z Radą Gospodarczą Miasta Luboń

W Gimnazjum Nr 2 odbyły się kolejne lekcje z przedsiębiorcami z Rady Gospodarczej Miasta Luboń. Młodzież klas trzecich spotkała się z Manuelą Michalak, która zawodowo prowadzi szkolenia marketingowe, salon fryzjerski, firmy zajmujące się dystrybucją suplementów diety i włosów do przedłużania, Pawłem Leszkiem Klepką - byłym wiceprezydentem Poznania i prezesem spółki Green Parking oraz z Januszem Kołodziejczykiem- dyrektorem przedsiębiorstwa Lubanta S.A.

więcej

W Luboniu wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego komisariatu

12 listopada br. w Luboniu odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego komisariatu. Budynek będzie wykonywany według ujednoliconych wytycznych, które zakładają poprawę jakości obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Nowy budynek będzie oddany do użytku jesienią 2015 roku. Wartość inwestycji przekracza 4 miliony złotych.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij