Przejdź do treści

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2014

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz z punktem X Rocznego Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są sporządzić i przedstawić sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014. Jednostką odpowiedzialną za sporządzenie w/w sprawozdania jest Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń, z kolei Burmistrz Miasta Luboń przedstawia je Radzie Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie zostaje również umieszczone na stronie internetowej miasta.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami został przyjęty w dniu 28 listopada 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIX/245/2013. Poprzedzony był konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w formie pisemnej w dniach od 28 października 2013 r. do dnia 12 listopada 2013 r. oraz w formie otwartego spotkania dnia 13 listopada 2013 r. Do projektu Programu współpracy na rok 2014 nie wniesiono żadnych uwag.

 

Zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Burmistrz Miasta Luboń ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

 

Sprawozdanie:

1. W roku 2014 Burmistrz Miasta Luboń ogłosił jeden otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w mieście Luboń.

2. W otwartym konkursie złożono 105 ofert:

 • Działania społeczne: 16 ofert

 • Kultura i Patriotyzm lokalny: 9 ofert

 • Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska: 29 ofert

 • Sport: 41 ofert

 • Popularyzacja postaci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz hrabiego Augusta Cieszkowskiego w związku z 200. rocznicą ich urodzin: 10 ofert.

3. Na realizację zadań publicznych zawarto 80 umów.

4. Nie zostały zrealizowane 2 umowy.

5. W formie powierzenia nie zawarto żadnej umowy.

6. Otwarte konkursy ofert ogłoszono w 16 obszarach zadaniowych:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 • Ochrona i promocja zdrowia;

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży;

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

 • Turystyka i krajoznawstwo;

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych;

 • Wsparcie działań mających na celu popularyzację postaci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w związku z 200. rocznicą jego urodzin;

 • Wsparcie działań mających na celu popularyzację postaci hrabiego Augusta Cieszkowskiego w związku z 200. rocznicą jego urodzin.

 

7. Otwarty konkurs ofert zrealizowano w 16 obszarach zadaniowych:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 • Ochrona i promocja zdrowia;

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży;

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

 • Turystyka i krajoznawstwo;

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych;

 • Wsparcie działań mających na celu popularyzację postaci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w związku z 200. rocznicą jego urodzin;

 • Wsparcie działań mających na celu popularyzację postaci hrabiego Augusta Cieszkowskiego w związku z 200. rocznicą jego urodzin.

8. Na realizację zadań w poszczególnych obszarach zadaniowych przekazano następujące kwoty:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 12.500,00 zł.

 • Ochrona i promocja zdrowia: 3.000,00 zł.

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 76.100,00 zł.

 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 8.400,00 zł.

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 12.300,00 zł.

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 5.000,00 zł.

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 2.700,00 zł.

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 11.500,00 zł.

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży: 24.500,00 zł.

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 2.300,00 zł.

 • Turystyka i krajoznawstwo: 12.700,00 zł.

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami: 9.000,00 zł.

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: 177.640,00 zł.

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych: 27.360,00 zł.

 • Wsparcie działań mających na celu popularyzację postaci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz hrabiego Augusta Cieszkowskiego w związku z 200. rocznicą ich urodzin: 48.950,00 zł.

9. Beneficjentami zadań publicznych były dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu Miasta Luboń. Liczbę beneficjentów szacuje się na około 9.000 mieszkańców Lubonia.

10. W oparciu o środki budżetowe zadania publiczne realizowały 32 organizacje.

11. W roku 2014 udzielono dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na ogólną kwotę 433.950,00 zł. Organizacje pozarządowe zrealizowały zadania publiczne na łączną kwotę 430.802,78 zł.

12. Na realizację Programu w 2014 roku Miasto Luboń przeznaczyło kwotę 450.000,00 zł.

Luboń, 08.04.2015

Przygotowała:

Magdalena Seifert

Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij