Przejdź do treści

UWAGA! Nabór uzupełniający ławników.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

INFORMACJA Na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-20/17, Urząd Miasta Luboń informuje, że zgodnie przepisem art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych odbędą się wybory uzupełniające ławników na kadencję 2015-2018. Działając na podstawie wyżej wymienionej ustawy Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło liczbę ławników w ilości 2 wybieranych przez Radę Miasta Luboń.

 

Do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wybranych ma być 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne lub 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Jednocześnie informujemy, że karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami przyjmowane są do 31 sierpnia 2018r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń

 

 Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

 Kto nie może być ławnikiem?

- osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokat i aplikant adwokacki,

- radca prawny i aplikant radcowski,

- duchowny,

- żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusz Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na ławnika?

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Zgodnie z art.162 § l ustawy z 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z2001r. Nr 98, póz. 1070) kandydata na ławnika może zgłosić co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy.

Wybór uzupełniający ławników na kadencję 2015-2018 nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2018r.

Dokumenty do pobrania:

Lista poparcia Informacja Karta zgłoszenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij