Przejdź do treści

Luboń walczy ze smogiem – dotacje do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Luboń walczy ze smogiem – dotacje do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

W ramach programu „Luboń Anty Smog”, Miasto zarezerwowało w budżecie 200 tys. zł na dopłatę do wymiany pieców węglowych w budynkach mieszkalnych na proekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków rozpoczęto w dniu 23 marca. Łącznie do Urzędu wpłynęło 97 wniosków o dopłatę. 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, w maju 2018 r. zwiększono budżet  o kolejne 70 tys. zł. W trakcie realizacji dotacji  4  wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, 1 został odrzucony z przyczyn formalnych. Do dnia dzisiejszego odpisano 56 umów na dotację. Ostateczna wysokość przyznanej dotacji wynikać będzie ze złożonego rozliczenia. Maksymalna kwota dotacji przypadająca na nieruchomość, to 5 tysięcy zł. W przypadku gdy ostateczna kwota dotacji w danym wniosku będzie niższa niż 5 tysięcy zł, wtedy pozostała kwota wraca do puli i w chwili uzbierania kolejnych 5 tysięcy złotych z uwolnionych środków, podpisywana jest kolejna umowa. Do 19 września wniosek o rozliczenie złożyło: 27 osób. Obecnie trwa rozliczanie wniosków i wypłata dotacji.

Joanna Cichoń, WPRiOŚ

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPŁAT Z BUDŻETU MIASTA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ROKU 2019.

Wnioski do pobrania

Wniosek o dotację

Wniosek o rozliczenie dotacji

 

 • W dniu 25 marca od godz. 7:30 Urząd Miasta Luboń rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła.
 • Zasady przyjmowania wniosków określone zostały w Zarządzeniu Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
 • Wysokość dopłaty: 70% wartości nowego pieca – nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Dotacja może być przyznana do zakupu: kotłów olejowych; gazowych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo – spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012; kotły na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniające wymogi klasy 5 i nie posiadające rusztu awaryjnego.
 • Dotacji nie podlega: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów kominkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrzewania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lokal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia grzewczego.
 • Czynności typu: demontaż starego pieca, zakup nowego kotła należy wykonać wyłącznie po podpisaniu umowy o dotację.
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, źródła ciepła (przy rozliczeniu wymagany dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę).
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej w umowie zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności). Brak obowiązku dołączenia zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników Urzędu Skarbowego Poznań Wilda – wskazanego w § 2, ust. 2, pkt 4 uchwały Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z Powiatu Poznańskiego, Programu Czyste Powietrze).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Zasady przyjmowania wniosków określone zostały w Zarządzeniu Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
 • Wnioski można składać w dniach od 25 marca do 30 maja 2019 r.  w Kancelarii Urzędu Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta Luboń.
 • Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu.
 • Wnioski złożone przez platformę e-puap rozpoznawane są tak, jak złożone na koniec danego dnia roboczego.
 • Jedna osoba może dokonać jednorazowo zgłoszenie w Urzędzie tylko jednego wniosku o dotację.
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z uchwałą Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. (w § 2 ust. 2 pkt 4 Uchwały oraz w Załączniku Nr 1 w części Załączniki do wniosku - pkt 4 - wykreślono")
 • Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.
 • Wniosek należy podpisać.

 

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Gdy wniosek jest kompletny, pracownicy Urzędu Miasta Luboń dokonują oględzin dotychczasowego źródła ciepła. Spisany zostaje protokół. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi osoba kontrolująca.
  • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.
  • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dopłaty.
  • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określony zostaje w Umowie.
 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
  • Oryginał imiennego dowodu zakupu nowego kotła;
  • Dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem);
  • Informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

 

WAŻNE!

Pomimo zawarcia Umowy przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane, a zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku:

 • złożenia formularza wniosku o rozliczenie dopłaty po terminie określonym w Umowie;
 • braku skorygowania, w wyznaczonym terminie, oczywistych omyłek w dokumentach rozliczeniowych;
 • negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej.

 

 • Informacji w sprawie udziela:

Joanna Cichoń

tel. 61 8130011 wew. 35

 

Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLI/316/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.

 

 

 

 

Program „Czyste powietrze”

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów.

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż od 4 września 2018 r. na terenie Województwa Wielkopolskiego rusza cykl spotkań z mieszkańcami, na których pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. O terminie spotkania w Luboniu poinformujemy wkrótce. Mogą też Państwo śledzić grafik spotkań na stronie http://www.wfosgw.poznan.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij