Przejdź do treści

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-9/19, Urząd Miasta Luboń informuje, że zgodnie przepisem art. 161§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych odbędą się wybory ławników na kadencję 2020-2023.

Działając na podstawie wyżej wymienionej ustawy Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło liczbę ławników w ilości 12 wybieranych przez Radę Miasta Luboń.

 

- Do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wybranych ma być 3 ławników w tym 0 do orzekania z zakresu prawa pracy.


- Do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wybranych ma być 3 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

- Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybranych ma być 6 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Zgłoszenia kandydatów 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia lub organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego zgłaszanej osoby

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że włada rodzicielska nie została mu ograniczona ani pozbawiona

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzającej brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Zgodnie z art.162 § l ustawy z 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z2001r. Nr 98, póz. 1070) kandydata na ławnika może zgłosić co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

8)Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Kto nie może być ławnikiem.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

10) Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

Miejsce składania zgłoszeń.

Kompletne zgłoszenia spełniające wymogi formalne przyjmowane będą w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty do 30 czerwca 2019 r.

 

Wybór ławników na kadencję 2020-2023 nastąpi najpóźniej do dnia  31 października 2019 r

Karta zgłoszenia

Oświadczenie władza rodzicielska

Oświadczenie sprawa skarbowa

Lista poparcia

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, kod pocztowy 62-030 Luboń , e-mail: office@lubon.pl , tel. 618130011.

Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Luboń:

e-mail: iodo@umlubon.pl, tel. 618130011, adres pocztowy – Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 62-030 Luboń pl. E. Bojanowskiego 2

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), którym jest przeprowadzenia wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych przez Radę Miasta Luboń.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać kartę zgłoszenia wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym terminie, dokumenty zostaną zniszczone w terminie 30 dni po upływie tego terminu).

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych* oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się na kandydata na ławnika.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Rada Miasta wystąpi do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach. Lista wybranych ławników wraz z ich kartami zgłoszeń i dołączonymi dokumentami zostaną przekazane prezesom właściwych sądów.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij