Przejdź do treści

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Żabikowska.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej, oznaczonej jako działka nr 3/49 o powierzchni 0,1547 ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00264616/0 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza działki wynosi 474,000,00 zł netto i została określona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 29 kwietnia 2019r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Pana Tomasza Koniecznego, uprawnienia zawodowe nr 4348. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Zgodnie z zaświadczeniem nr WPRiOŚ.6724.133.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą” zatwierdzonym uchwałą nr VI/31/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 roku i oznaczona jest w planie symbolem 2U jako teren zabudowy usługowej, dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

 

a)      podstawowe: zabudowa usługowa,

b)      dopuszczalne: funkcja mieszkalna.

 

Ponadto informujemy, że dnia 23 lutego 2017r. Rada Miasta Luboń podjęła uchwałę XXIV/207/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”. Obecnie procedura jest na etapie opiniowania i uzgodnień projektu planu.

 

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Działka o kształcie trapezu, teren płaski, bez ogrodzenia, porośnięty roślinnością trawiastą. Dojazd ulicą Żabikowską o nawierzchni asfaltowej, dalej drogami serwisowymi. Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Uzbrojenie infrastrukturalne pełne w zasięgu w ul. Żabikowskiej, przez działkę w jej południowym brzegu przebiega sieć wodociągowa 150 mm ze studzienką.

Z uwagi na znajdującą się na nieruchomości ww. sieć wodociągową właściciel nieruchomości w razie konieczności będzie zobowiązany do ustanowienia odpowiedniej służebności.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 158/16 z dnia 12 lipca 2016r. dla inwestora Miasta Luboń, na inwestycję: „Budowa zjazdu publicznego z drogi serwisowej autostrady A-2 na działkę nr 3/49 w Luboniu”. Decyzja uzyskała ostateczność w dniu 01.08.2016r. W ramach rozpoczęcia budowy powołano kierownika budowy. Pierwszy wpis w dzienniku budowy dokonał w dniu 8 lipca 2019r. geodeta. 

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.

 

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 72.000,00 zł winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 4 października 2019r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki ewidencyjnej.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie i formie.

 

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości oraz dodatkowo, w przypadku:

 

- podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

 

- osób fizycznych, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości;

 

- małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przyłączeniowych – na wniosek zainteresowanego inwestora.

 

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 73.

Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40, 697-630-646.

 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 31 lipca 2019 roku, termin zdjęcia – 4 października 2019 roku.

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i w Gazecie Wyborczej.

MAPA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij