Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się konkursem na realizacje zadań pożytku publicznego proszę o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem. Żywię nadzieję, iż pomoże on Państwu w sposób prawidłowy spełnić formalności w przedmiotowym temacie, a co za tym idzie, pozwoli uniknąć błędów przy sporządzaniu ofert, wniosków dotyczących zmian w umowie i sprawozdań.

 

I. OFERTA

Przy sporządzaniu oferty na realizację zadania publicznego należy pamiętać o tym, iż będzie ona rozpatrywana przez komisję konkursową, która posługując się określoną w zarządzeniu kartą oceny, bardzo szczegółowo przeanalizuje każdy element wniosku. Dlatego też zwracam Państwu uwagę na poprawność ofert, szczególnie w zakresie:

  • określenia daty realizacji zadania, która powinna zaczynać się najwcześniej od dnia 1 marca 2015 roku, a kończyć najpóźniej z dniem 31 grudnia 2015 r. (w przypadku krótkich zadań - nie powinna być zbytnio wydłużona w czasie);

  • składania podpisów przez osoby do tego upoważnione;

  • dostarczenia wszystkich wymaganych załączników (do każdej oferty osobny komplet) potwierdzonych za zgodność z oryginałem w przypadku kserokopii i podpisanych przez osoby do tego upoważnione;

  • kosztorysu czytelnego i logicznego, który powinien być prawidłowo podliczony i maksymalnie uszczegółowiony - z uwzględnieniem ilości jednostek, kosztów jednostkowych, rodzajów miary (np. sztuki, godziny, egzemplarze, dni, osoby, kilometry, umowy o dzieło, zlecenie itp.).

Proszę także pamiętać, że formularz ofert powinien być zgodny z tym przedstawionym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, nr 6, poz. 25) – załącznik nr 1.

II. ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS I HARMONOGRAM

Po ogłoszeniu wyników konkursu informowani są Państwo pisemnie o kwocie przyznanej dotacji. W przypadku przyznania mniejszej dotacji niż wnioskowana w ofercie należy przedłożyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram w wyznaczonym w/w pismem terminie. Zaktualizowany kosztorys i harmonogram powinien zawierać stronę tytułową taką jak w pierwotnej ofercie (zawierającą tytuł zadania, daty realizacji, dane organizacji), powinien być poprawnie podliczony oraz podpisany przez upoważnione osoby.

III. UMOWA

Podczas trwania umowy należy pamiętać o tym, iż każde zmiany w zadaniu (np. miejsce i data realizacji zadania oraz jego koszty), a także wszelkie zmiany w organizacji (np. zmiany teleadresowe, w statucie, w zarządzie) należy zgłaszać niezwłocznie, celem sporządzenia stosownego aneksu do umowy. Zgłoszenie winno następować pisemnie minimum 14 dni przez terminem zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

IV. SPRAWOZDANIE

Po zakończeniu zadania organizacja winna złożyć sprawozdanie w realizacji tegoż zadania na formularzu określonym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, nr 6, poz. 25) – załącznik nr 2 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania. Sprawozdanie powinno być podpisane przez osoby do tego upoważnione. Szczególnie zwracam uwagę na poprawność części II- Sprawozdanie z wykonania wydatków, mianowicie:

  • w pkt. 1 – Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów - w pierwszej części tabeli należy umieścić pozycje wraz z danymi całkowicie tożsame z tymi zawartymi w kosztorysie oferty, zaś w trzeciej części tabeli wprowadzamy rzeczywiste koszty poniesione,

  • w pkt. 2 – Rozliczenie ze względu na źródło finansowania - należy umieścić dane analogicznie do powyższego.

V. KONTROLA

Na podstawie § 8 pkt. 1 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Miasto Luboń może wyznaczyć organizacje, na których dokona kontroli wydatkowania dotacji. Zawiadomienie o kontroli przekazywane jest organizacjom pisemnie. Na jego podstawie organizacje zobowiązane są do dostarczenia dokumentacji finansowej i merytorycznej zadania w wyznaczonym terminie. Przy kompletowaniu dokumentacji należy pamiętać o:

  • poprawnie opisanych fakturach podpisanych przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji, opatrzonych pieczęcią organizacji, zawierających sporządzony w sposób trwały opis z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (ze środków własnych, z dotacji czy innych) oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności;

  • udokumentowaniu wkładu osobowego określonego w kosztorysie poprzez np. dostarczenie umów o wolontariat.

Proszę pamiętać, że przed złożeniem oferty na realizację zadania publicznego można wstępnie zweryfikować jej poprawność w Wydziale Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń (pok. 018) w godzinach urzędowania.

 

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza

Sporządziła: Magdalena Seifert WOZIK

 

WZÓR OFERTY>>>> TUTAJ

WZÓR SPRAWOZDANIA>>>> TUTAJ

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij