Przejdź do treści

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Chudzickiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. Chudzickiego o łącznej powierzchni 0,2419 ha, tj. działka nr 1/8 o pow. 0,1019 ha, działka nr 1/9 o pow. 0,0700 ha, działka nr 1/10 o pow. 0,0700 ha, arkusz mapy 17, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00247041/3 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 454.283,00 zł netto.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.284.2017 z dnia 10 października 2017 roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXVIII/164/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku i oznaczona jest w planie symbolem MN22 - jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:

–   podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, przy czym dopuszcza się zabudowę bliźniaczą wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, tj. budowę drugiego segmentu bliźniaka

–   dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej; usługi nieuciążliwe jako wbudowane lokale użytkowe, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo Budowlane; usługi oświaty – przedszkola jako wbudowane lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% powierzchni całkowitej budynku.

Zgodnie z rysunkiem planu przedmiotowe działki znajdują się w strefie III obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny.

 

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

 

Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane, bez ogrodzenia, w znacznym stopniu porośnięte trawą i zakrzaczone. Ulica Chudzickiego posiada uzbrojenie: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczną. Dostępność do działki z ulicy Chudzickiego o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni dojazd z ulicy nieutwardzonej.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.

 

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 90.800,00 zł winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych.

 

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

 

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 39.

Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 1 lutego 2018 roku, termin zdjęcia – 4 kwietnia 2018 roku.

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Rzeczpospolite

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij