Przejdź do treści

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Chudzickiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń, składającą się z trzech działek o łącznej powierzchni 0,1198 ha:

 

działka nr 4/1 o pow. 0,0933 ha, arkusz mapy 16, obręb Luboń,

działka nr 4/2 o pow. 0,0095 ha, arkusz mapy 16, obręb Luboń,

działka nr 1/2 o pow. 0,0170 ha, arkusz mapy 17, obręb Luboń,

księga wieczysta KW nr PO2P/00247038/9 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, położoną w Luboniu przy ul. Chudzickiego, łączna wartość nieruchomości: 235.161,00 zł netto + należny podatek vat w obowiązującej stawce.

Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane, stanowią jedną całość gospodarczą.

MAPA

 

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.345.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXVIII/164/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku i oznaczona jest w planie symbolem MN22 - jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się przeznaczenie:

–    podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, przy czym dopuszcza się zabudowę bliźniaczą wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, tj. budowę drugiego segmentu bliźniaka,

–    dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej; usługi nieuciążliwe jako wbudowane lokale użytkowe, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo Budowlane; usługi oświaty – przedszkola jako wbudowane lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% powierzchni całkowitej budynku.

Zgodnie z rysunkiem planu przedmiotowe działki znajdują się w granicy strefy III obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny.

Ponadto informuję, że przedmiotowe działki znajdują się w obszarze, dla którego dnia 1 lutego 2018r. Rada Miasta Luboń podjęła uchwałę nr XL/315/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum”.

 

            Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 02.01.2019r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130 011, wew. 73, pok. 114.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130 011, wew. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 21.11.2018r., termin zdjęcia – 02.01.2019r.

Informacja o przetargu zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i Głosie Wielkopolskim.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij