Przejdź do treści

Spalanie odpadów w piecach

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Akty prawne regulujące sposób postępowania z odpadami:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

oraz

- ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 Obie regulacje łącznie tworzą system zakazów i obowiązków dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna kontroli

Straż Miejska oraz upoważniony pracownik Urzędu Miasta Luboń może dokonać kontroli nieruchomości w oparciu o przepis art. 379 Prawa ochrony środowiska. Stanowi on, iż:

„1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych

pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3.Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalnośćgospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 -na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

 

Kontroli powyższej wójt, burmistrz miasta nie musi dokonywać samodzielnie. Może ją powierzyć funkcjonariuszom straży miejskiej. Wówczas straż miejska na prawo do wstępu na teren kontrolowanej nieruchomości w godzinach wskazanych przepisie oraz prawo do dokonania wszelkich badań koniecznych do zebrania materiału dowodowego, w szczególności dokonania szczegółowych pomiarów gazów i pyłów lub zebranie próbek popiołów paleniskowych. Z uwagi na koniecznośćdokonania wyspecjalizowanych badań organ kontrolujący ma możliwość korzystania z pomocy ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Inspekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek współdziałać w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, w tym organami samorządu terytorialnego.

 

Odmowa wpuszczenia straży miejskiej

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego:

kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Odmowa dopuszczenia straży miejskiej powołującej się na upoważnienie wydane w trybie art. 379 Prawa ochrony środowiska, stanowić będzie przestępstwo niezależnie od tego, czy naruszenie przepisów Ustawy o odpadach lub Ustawy o utrzymaniu czystości miało rzeczywiście miejsce.

Przygotowała: Joanna Cichoń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij