Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni

Grafika z logotypami

W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto Luboń pozyskało dotację na projekt: "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni".

Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Okres realizacji: 2018-2021

Wartość całkowita: 5 996 177,62 zł

Dofinansowanie: 1 954 173,55 zł

Zakres projektu:

Konkursowy projekt zakładał stworzenie nowych terenów zieleni i podniesienie jakości zieleni na  terenach już istniejących. Wybrano 5 lokalizacji, które mogły spełniać najwięcej z 14 kryteriów  w celu otrzymania jak największej liczby punktów, które mogłyby nam gwarantować sukces. 

Wybór terenów i realizacja zamysłu nie była prosta, ze względu na złożoność projektu – jednakże wytypowaliśmy i zaprojektowaliśmy tereny w następujących lokalizacjach:

  1. Określony obszar Parku Papieskiego o powierzchni 7,85 ha;
  2. Tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego przy ul. Unijnej o powierzchni 2,56 ha;
  3. Skwerek przy ul. Powstańców Wlkp./ks. Streicha o powierzchni 0,02 ha;
  4. Zieleniec przy istniejącym placu zabaw przy ul. 3 Maja o powierzchni 0,24 ha;
  5. Teren przy ul. Konarzewskiego o powierzchni 0,25 ha.

Łączna powierzchnia zaprojektowanych terenów to 10,92 ha

1. Zgłoszony do konkursu obszar Parku Papieskiego to obszar  obejmujący głównie swój zasięg od Ronda Żabikowskiego , za plac zabaw do końca alei dębowej. Na całym jednak obszarze zaprojektowano sieć nowych asfaltowych ciągów komunikacyjnych, które pozwolą dojść spacerowiczom do nowych atrakcji a dla rowerzystów czy osób uprawiających nordic- walking urozmaicą trasę. W ramach obszaru konkursowego zaprojektowano dla dzieci i młodzieży szereg elementów infrastruktury – są to – skatepark, plac manewrowy ze znakami poziomymi imitującymi ulicę oraz tzw. bezpieczne górki z nawierzchni bezpiecznej. Z myślą o spacerowiczach i odpoczywających rodzicach czy seniorach, zaprojektowano pergolę cieniującą zlokalizowaną w bliskości placu zabaw oraz nowe ławki.

Elementem najważniejszym w tym zadaniu jest przede wszystkim roślinność. Dobór gatunkowy pozwoli zwiększyć bioróżnorodność roślin na obszarze Parku Papieskiego. Projekt przewiduje posadzenie 724 szt. drzew, 7135 krzewów, 2382 sadzonek bylin i traw  oraz wykonanie różanki (29 róż) i obsadzenie 41 szt. pnączami pergoli.

Prace zieleniarskie przewidują również rewitalizację trawników, pielęgnację zieleni istniejącej i zieleni nowo założonej.  Nowością również będą łąki kwietne na terenie parku o powierzchni1,2 ha. Pośród łąk kwietnych rozstawione będą 3 hotele dla owadów.

2. Tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego przy ul. Unijnej o powierzchni 2,56 ha; to obszary, które w chwili obecnej nie są ogólnodostępne, jednak potencjał tych terenów jest niezwykle wysoki ze względu na istniejący drzewostan oraz bliskość Strumienia.

Projekt zakłada wykonanie wzdłuż terenu - fragmentu ścieżki mineralnej oraz wzbogacenie obszaru o nową roślinność oraz małą architekturę.

Docelowo całość tego obszaru ma stanowić jeden kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny wraz z Parkiem Papieskim.

Tereny te zostaną urozmaicone o 14 szt. drzew, 1237 szt. krzewów oraz o 7 674 szt. bylin i traw! Wprowadzenie tego typu roślin i w takich ilościach ma na celu zainicjowanie piętrowości na tym terenie czyli wzrostu i rozwoju gatunków o różnych wysokościach. Nowo posadzone rośliny ponadto  będą atrakcyjne dla spacerowiczów.

3. Skwerek przy ul. Powstańców Wlkp./ks. Streicha o powierzchni 0,02 ha nie stanowi dużej powierzchni jednak jego wybór był podyktowany jednym z kryteriów o lokalnym programie rewitalizacji.

Zieleniec ten, zostanie przebudowany oraz doposażony o dwie ławeczki i kosz na śmieci.

Zostaną usunięte stare skupiny krzewów oraz posadzone nowe rośliny: 83 szt. krzewów, 494 szt. pnączy, 15 róż oraz 569 szt. bylin. Żywopłoty zostaną zrewitalizowane a ubytki w nich uzupełnione.

4. Zieleniec przy istniejącym placu zabaw przy ul. 3 Maja o powierzchni 0,24 ha;  również objęty jest lokalnym programem rewitalizacji.

Koncepcja zagospodarowania zakłada przeniesienie placu zabaw, jego rozbudowę i doposażenie o dodatkowe elementy (tablice do rysowania, mrowisko) a przede wszystkim urządzenie dla osób niepełnosprawnych (karuzela). Na obszarze powstanie boisko wielofunkcyjne.

Dla bezpieczeństwa teren zostanie odgrodzony od cieku ogrodzeniem typu kredki, na terenie dostawiona zostanie mała architektura (ławki, kosze na śmieci) oraz powstaną nowe ciągi komunikacyjne.

 Istniejące drzewa zostaną przesadzone, a teren wzbogaci się o: 11 szt. drzew, 476 szt. krzewów oraz 398 szt. bylin i traw.

5. Teren przy ul. Konarzewskiego o powierzchni 0,25 ha, ma stać się zieleńcem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Koncepcja zagospodarowania zakłada wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz doposażenie zieleńca o bezpieczne górki, urządzenia sportowe (3 szt.), zestawu Street-Workout oraz małej architektury.

Przewiduje się posadzenie 26 szt. niewysokich drzew, 1072 szt. krzewów 27 szt. róż oraz 375 szt. bylin i traw.

Realizacja projektu:

01.2022 Budowa skateparku w Parku Papieskim została zakończona.

Skatepark w Parku Papieskim Skatepark w Parku Papieskim

10.2021 Jesień w Parku Papieskim

Na zdjęciu Park Papieski  

09.2021 Trwa budowa skateparku, który jest częścią inwestycji w Parku Papieskim. Budowa zajmuje się firma Altramps Tomasz Brzozowski.