Powietrze

Artykuły

OBOWIĄZEK WYMIANY KOTŁÓW

Obowiązująca na terenie województwa wielkopolskiego uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (tzw. uchwała antysmogowa) wprowadziła obowiązek likwidacji:

 • starych pozaklasowych kotłów do końca roku 2023,
 • kotłów 3 i 4 klasy do końca 2027 r.

Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 poz.1973) ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego. Za nieprzestrzeganie jej zapisów, w tym dostosowanie się do powyższego obowiązku, grozi kara grzywny.


Drodzy Mieszkańcy, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące możliwości uzyskania dotacji do likwidacji pozaklasowych 
kotłów na paliwo stałe w 2022 roku!

I. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA LUBOŃ

Grafika zachęcająca do składania wniosków na zmianę systemu ogrzewania

 • Termin składania wniosków:

Od 30 marca 2022 roku do czasu wyczerpania środków finansowych w danym roku, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, po wykonaniu zadania bądź po wyczerpaniu środków przeznaczonych na ten cel, nie przechodzą na rok następny.

 • Kto może ubiegać się o dotację:

Dotacja udzielana będzie podmiotowi, który w nieruchomości położonej w Mieście Luboń planuje zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, tj. kocioł c.o. węglowy poniżej klasy 5 niespełniający wymagań normy PN-EN 303-5:2012, będący podstawowym źródłem ogrzewania i zakupie oraz zainstalowaniu nowego źródła ciepła.

 • Załączniki do wniosku:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem/lokalem mieszkalnym uprawniającym do prac związanych z demontażem starego i montażem nowego urządzenia grzewczego;
- Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła;
- Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/ budynku/lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła;
- W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie Wnioskodawca zobowiązany jest dołożyć do wniosku:

 1. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
  lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) 
  lub rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo
 3. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 - w przypadku, gdy inwestorem jest wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest 
do przedłożenia dodatkowo uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.

 • Kwota dotacji:

Wysokość dotacji stanowi 70% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturą na zakup proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł.

 • Przeznaczenie dotacji:

Zakup jednego z poniżej wymienionych źródeł ogrzewania:

- kocioł olejowy,
- kocioł gazowy,
- kocioł gazowo-olejowe,
- pompa ciepła,
- piece akumulacyjne, kotły elektryczne, ogrzewanie podłogowe jako jedyne źródło ogrzania budynku/lokalu mieszkalnego,
- kocioł na paliwo stałe zasilane automatycznie, niewyposażone w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

Ważne: Dotyczy kosztów poniesionych po podpisaniu umowy o dotację.

 • Warunki konieczne uzyskania dotacji:

- Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego;
- Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła będącego podstawowym źródłem ogrzewania;
- Dotacja udzielana jest jeden raz na dany budynek jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym;
- Jeden Wnioskodawca może skorzystać z dotacji 1 raz w danym roku budżetowym.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

Informacji w sprawie udziela:
Luiza Szaj - tel. 61 813 00 11 wew. 35.


II. DOTACJA CELOWA UDZIELANA PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE 

Grafika Starostwa Powiatowego w Poznaniu zachęcająca do składania wniosków na zmianę systemu ogrzewania

 • Termin składania wniosków:

Od 08 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku.

 • Kto może ubiegać się o dotację:

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- Osoby fizyczne;
-  Wspólnoty mieszkaniowe;
-  Osoby prawne;
-  Przedsiębiorcy; 

2. Jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 • Załączniki do wniosku:

1. Dokument potwierdzający prawo własności/współwłasności lokalu, którego dotyczy wniosek w postaci: aktu notarialnego, wyciągu z ksiąg wieczystych lub wypis z rejestru gruntów 
i budynków - kserokopia;

2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu, którego dotyczy wniosek: – zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu na realizację opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i zawarcie z Powiatem Poznańskim umowy o udzielenie dotacji na ten cel oraz jej realizację;

3. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej o liczbie lokali większej niż 3:

 - uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na realizację opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia z Powiatem poznańskim umowy o udzielenie dotacji na ten cel oraz jej realizację;
- dokument wskazujący sposób sprawowania zarządu,
- uchwała o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej;

4. W przypadku wspólnoty lokali o liczbie lokali nie większej niż 3:

- Zgoda wszystkich właścicieli lokali na realizację, opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i zawarcie z Powiatem Poznańskim umowy o udzielenie dotacji na ten cel oraz jej realizację , zgodnie z art. 199 ustawy Kodeks cywilny,
- Dokument potwierdzający sposób sprawowania zarządu, jeżeli taki został określony;

5. Dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej (kopia);

 • Przeznaczenie dotacji:

- Koszty demontażu kotłów/pieców/kominków na paliwo stałe;
- Koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
- Koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
- Koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
- Koszt prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, sieci gazowej lub sieci elektroenergetycznej, o ile są one niezbędne.

Ważne: Dotyczy kosztów poniesionych po podpisaniu umowy o dotację.

 • Warunki konieczne uzyskania dotacji:

- Trwała likwidacja wszystkich znajdujących się w danym lokalu urządzeń grzewczych na paliwo stałe;
- Użycie fabrycznie nowych materiałów, instalacji i urządzeń, które zostały zamontowane po raz pierwszy;
- Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na lokal, bez względu na liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę wnioskodawcy;
- W przypadku likwidacji kotła na paliwo stałe umiejscowionego w budynku dotacja może być udzielona tylko jeden raz na likwidację jednego kotła na paliwo stałe, bez względu na ilość współużytkowników korzystających z tego urządzenia grzewczego.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej: https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji 

Informacji w sprawie dotacji Starostwa Powiatowego udzielają:
Anna Musiał – tel. 61 841 05 45
Agata Sibilla – tel. 61 841 07 50


III. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Grafika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu promująca program „Czyste Powietrze” – część 2

 • Termin składania wniosków:

Do 6 miesięcy po rozpoczęciu inwestycji. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027 roku.

 • Intensywność dofinansowania:

1. Poziom podstawowy

Roczny dochód Beneficjenta to maksymalnie 100 000 zł – oświadczenie o dochodzie z zawartą informacją  na podstawie jakich dokumentów został wyliczony.

2. Poziom podwyższony

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Beneficjenta to maksymalnie:

•  w gospodarstwie wieloosobowym 1 564 zł 
•  w gospodarstwie jednoosobowym 2 189 zł

Potwierdzeniem jest zaświadczenie o dochodzie wydawane przez gminę (dokładniej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

 • Zakres dotowanych przedsięwzięć:

1. Wymiana źródła ciepła.
2. Przyłącze.
3. Instalacja centralnego ogrzewania.
4. Instalacja ciepłej wody użytkowej.
5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
6. Mikroinstalcja fotowoltaiczna.
7. Ocieplenie przegród budowlanych.
8.  Wymiana stolarki okiennej.
9.  Wymiana stolarki drzwiowej.
10. Audyt energetyczny.
11. Dokumentację projektową.
12. Ekspertyzy.

 • Wysokość dotacji dla całego przedsięwzięcia:

Istnieje limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. Limit zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac i ustalany jest indywidualnie.

 • Warianty dofinansowania:

- w formie dotacji;
- w formie pożyczki dla gmin;
- dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie internetowej: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/ 

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu przy ul. Sikorskiego 3 mieści się Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE czynny w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00.

14 KWIETNIA BR. ODWOŁANY DYŻUR Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że dziś tj. 14...

więcej

DOTACJA CELOWA UDZIELANA PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

DOTACJA CELOWA UDZIELANA PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI ...

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.