XXIII Sesja Rady Miasta Luboń

XXIII Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),

zwołuję XXIII Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 16 lipca 2020r.  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
Przedstawienie raportu o stanie miasta Luboń za 2019 rok:
a)    Debata nad raportem o stanie miasta,

b)    Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Luboń wotum zaufania.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2019:
a)    rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2019 r.,

b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2019,

c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

d)    dyskusja,

e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2019.

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za rok 2019:
a)    powtórne zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2019 r., opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2019,

b)    stanowisko Burmistrz Miasta Luboń wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń;

c)    zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;

d)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2019;

e)    dyskusja;

f)     głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek -  rejon ul. Poznańskiej” – I etap.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych w granicach administracyjnych miasta Luboń.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem
Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem
Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
Przyjęcie APELU Rady Miasta Luboń, skierowanego do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Centrum Realizacji Inwestycji o podjęcie działań naprawczych i porządkowych mających na celu poprawę stanu zmodernizowanej infrastruktury na terenie Miasta Luboń.
Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od kwietnia do czerwca 2020r.).
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
20.  Interpelacje i zapytania.

Wolne głosy i wnioski.
Przyjęcie protokołu sesji nr XXII/2020.
Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Teresa Zygmanowska

Materiały dostępne pod linkiem http://lubon.kylos.pl/Rada_Miasta_kadencja_VIII/index.php?katalog=XXIII%20z%20dnia%2016%20lipca%202020%20Absolutorium

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 16 lipca 2020r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-712-541, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.Data dodania 02 lipca 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.