Luboń ANTYSMOG

Luboń ANTYSMOG

LUBOŃ ANTYSMOG 

Dotacje z budżetu Miasta Luboń do wymiany źródeł ciepła w roku 2021

 • W dniu 30 marca 2021 r. od godz. 7:30 Urząd Miasta Luboń rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła. 
 • Wysokość dotacji: 70% wartości nowego kotła – nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Dotacja może być przyznana do zakupu fabrycznie nowych: kotłów olejowych; gazowych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; kotłów elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe zasilanych wyłącznie automatycznie,  niewyposażonych w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniających wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.
 • Dotacji nie podlegają: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów kominkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrzewania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lokal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, odbiory kominiarskie i energetyczne, montaż innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia grzewczego.
 • Aby uzyskać dotację, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe (przy rozliczeniu wymagany dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę).
 • Likwidacja starego kotła oraz zakup nowego mogą być zrealizowane dopiero po podpisaniu umowy.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej w umowie zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Do wniosku o dotację należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną kotła przeznaczonego do likwidacji.
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została udzielona dotacja z innego źródła (np. z Powiatu Poznańskiego, Programu „Czyste Powietrze”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli lokalu, w którym ma nastąpić zmiana ogrzewania. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi osoba kontrolująca.
 • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.
 • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dotacji.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków, nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określony zostaje w Umowie, jednak nie później niż do 10 listopada 2021 r.
 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
 • Oryginał imiennego dowodu zakupu nowego kotła;
 • Dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 • Dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 • Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 • dokument wydany przez podmiot akredytowany potwierdzający, że zainstalowany kocioł spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji(UE) 2015/1189 (ekoprojektu) – dotyczy kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem;
 • Informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.
 • Dokumentację fotograficzną nowego kotła.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

WAŻNE!

Pomimo zawarcia Umowy przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane, a zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku:

 • złożenia formularza wniosku o rozliczenie dopłaty po terminie określonym w Umowie;
 • braku skorygowania, w wyznaczonym terminie, oczywistych omyłek w dokumentach rozliczeniowych;
 • negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej.

Informacji w sprawie udziela:

Joanna Cichoń – tel. 61 8130011 wew. 35, tel. kom. 697 630 648

e- mail: joanna.cichon@umlubon.pl

Do pobrania:

·         Uchwała Rady Miasta Luboń  Nr XXX/238/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne źródła urządzenia grzewcze.

·         Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/238/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne źródła urządzenia grzewcze.

·         Wniosek o dotację

·         Pełnomocnictwo

Data dodania 26 lutego 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.