XXXIX Sesja Rady Miasta Luboń

XXXIX Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XXXIX Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 25 listopada 2021r.  godz. 16.00  i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:
a)    Sprawozdanie z działalności Losir Sp. z o.o. za rok 2020.

b)    Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2020.

c)    Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2020.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia na zawarcie przez Burmistrz Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku zlokalizowanego w Luboniu w Parku Papieskim.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Luboń na lata 2021-2030.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górny Lasek w rejonie ul. Sobieskiego 65".
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIII/95/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 26 września 2019r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Miasto Luboń zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Lubonia, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w Luboniu. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Luboń i nadania jej statutu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Miasto Luboń nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 6/6, 3/7 i 4/6, położone w Luboniu, przy ul. Buczka.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w mieście Luboń.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2036.
19. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za rok 2020.
20. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Przyjęcie protokołu sesji nr XXXVIII/2021.
24. Zakończenie obrad.
 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska


Tu znajdą Państwo dokumenty XXXIX sesji Rady Miasta Luboń

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 24 listopada 2021r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.


Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Data dodania 18 listopada 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.