XL Sesja Rady Miasta Luboń

XL Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XL Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 16 grudnia 2021r.  godz. 17.00  i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2041.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Luboń na 2022 rok.:

a)przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej i w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu i Finansów,

e)przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,

f)dyskusja nad projektem budżetu,

g)głosowanie wniesionych przez burmistrza autopoprawek,

h)głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr XL/…/2021 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/299/2021, z dnia 25 listopada 2021r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Luboń na lata 2022-2025.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luboń na lata 2021-2030.

13. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady na 2022 rok.

14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Przyjęcie protokołów sesji nr XXXVII/2021 oraz XXXIX/2021.

18. Zakończenie obrad.


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

Tu znajdą Państwo dokumenty XL sesji Rady Miasta Luboń

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 15 grudnia 2021r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.Data dodania 10 grudnia 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.