LIV sesja Rady Miasta Luboń

LIV sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LIV sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 15 grudnia (czwartek) 2022r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Luboń na 2023 rok.:
a)przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
a)przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej i w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego,
c)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu i Finansów,
d)przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
e)dyskusja nad projektem budżetu,
f)głosowanie wniesionych przez burmistrza autopoprawek,
g)głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lasek Północ".
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2023.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego
Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych, Stadionu Miejskiego oraz boiska przy ul. Szkolnej w Luboniu.
13.Przedstawienie planów pracy Komisji Rady na 2023 rok.
14.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15.Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Przyjęcie protokołu sesji nr LIII/2022, z dnia 24 listopada 2022r.
18.Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Teresa Zygmanowska


Materiały na sesję: https://lubon.esesja.pl/posiedzenia 

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 14 grudnia 2022r.

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane online na stronie: 

https://esesja.tv/ 

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm).


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska


Data dodania 01 grudnia 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.