WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Szanowni Mieszkańcy, rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów zarządził na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W związku z tym chciałabym przekazać Państwu kilka najważniejszych informacji o sposobie wzięcia udziału w głosowaniu. W tych wyborach głosować mogą tylko osoby, które są na stałe zameldowane w Luboniu oraz osoby wpisane do rejestru wyborców decyzją.

INNY SPOSÓB GŁOSOWANIA DLA WYBORCÓW TO: 

1. Głosowanie przez pełnomocnika. W ten sposób może głosować:

a) Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat 

b) Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej "pełnomocnictwem do głosowania". 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 29 marca 2024 r. w formie papierowej lub elektronicznie na stronie https://www.gov.pl/ (należy posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany).

2. Głosowanie korespondencyjne. W ten sposób może głosować:

a) Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

b) Wyborca, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

c) Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do dnia 25 marca 2024 r. Komisarzowi wyborczemu Poznań I (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu ul. T. Kościuszki 93, 61-716 Poznań).

Zgłoszenia można dokonać ustnie, w formie papierowej, elektronicznie na stronie https://www.gov.pl/ (należy posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany) lub telefonicznie pod nr telefonu  61 854 13 35.  

Na stronie rządowej www.mobywatel.gov.pl po zalogowaniu się w przeglądarce internetowej lub w aplikacji mObywatel  dostępna jest usługa, dzięki której można sprawdzić pod jakim adresem jest się wpisanym do Centralnego Rejestru Wyborców oraz sprawdzić swój obwód głosowania. 

TRANSPORT

W związku z tym, iż w Luboniu funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, Miasto Luboń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu i transportu powrotnego dla Wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz Wyborców o znacznym i umiarkowany stopniu niepełnosprawności. 

Jednak wzorem lat ubiegłych chcąc ułatwić Wyborcom możliwość wzięcia udziału w głosowaniu pozostawiliśmy możliwość dowozu dla poniższych grup Mieszkańców:

1.  dla Wyborców niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zostanie uruchomiony nieodpłatnie transport odpowiednio przystosowanym samochodem do i z lokalu wyborczego. Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić dzwoniąc do Urzędu Miasta Luboń pod nr tel. 61 8130 011. Dowóz będzie realizowany w godzinach od 12.00 do 15.00. 

2.  dla Wyborców, którzy mają trudności z dotarciem do lokalu wyborczego, zapewnimy możliwość skorzystania z samochodu służbowego Straży Miejskiej. Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić dzwoniąc do Urzędu Miasta Luboń pod nr tel. 61 8130 011 w godzinach głosowania. 

Więcej informacji o nadchodzących wyborach mogą Państwo znaleźć na stronie www.bip.lubon.pl w zakładce Wybory i referenda oraz www.wybory.gov.pl . Dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą mogły oddać głos uruchomiliśmy wyszukiwarkę obwodów głosowania.

Monika Pigłowska 
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

ZMIANA GRANIC OBWODÓW I OKRĘGÓW WYBORCZYCH LUBONIA

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2024 r. na podstawie Postanowień Komisarza Wyborczego w Poznaniu I nr 6/2024 i 7/2024 zmianie uległy granice obwodów i okręgów wyborczych Lubonia.

Konieczność modyfikacji granic okręgów i obwodów wyborczych spowodowały zmiany w ilości osób zameldowanych na stałe w Luboniu na poszczególnych obszarach. W okręgu nr 2 (Lubonianka) liczba mieszkańców zmalała na tyle, że norma przedstawicielstwa nie odpowiada już ustalonej liczbie 5 mandatów, natomiast w okręgu nr 4 (Lasek) liczba mieszkańców na tyle wzrosła, że norma przedstawicielstwa przekracza ustalona liczbę 6 mandatów. Aby zachować dotychczasowy podział mandatów pomiędzy okręgi wyborcze – czyli 5 mandatów w okręgach nr 1, nr 2 i nr 4 oraz 6 mandatów w okręgu nr 3, należało dokonać zwiększenia liczby mieszkańców w okręgu nr 2 oraz zmniejszenia liczby mieszkańców w okręgu nr 4.

Przy wyznaczaniu granic okręgów wyborczych wzięto pod uwagę układ przestrzenny Lubonia i historyczny podział miasta na 4 obszary - Lasek, Luboń, Żabikowo i Luboniankę. Utrzymano podział na 4 okręgi wyborcze i 14 obwodów wyborczych. Nie dokonano zmian siedzib lokali wyborczych, z uwagi na funkcjonujące w świadomości mieszkańców Lubonia przez wiele lat przyzwyczajenie do głosowania w tych samych lokalach wyborczych. Dokonane zmiany w możliwie najmniejszym stopniu ingerują w granice dotychczasowych okręgów i obwodów wyborczych. Zmiany te były konieczne, aby w każdym okręgu norma przedstawicielstwa była zgodna z liczbą przypadających mandatów radnych - aby mieszkańcy każdego okręgu byli jak najlepiej reprezentowani.

Dokonano następujących zmian w obwodach wyborczych:

1. Z obwodu nr 1 (SP 1) wykreślono ulice: Niezłomnych, Północną, Samotną i część ulicy Tadeusza Kościuszki (od nr 81 do końca nieparzyste i od nr 102 do końca parzyste). Ulice te dodano do obwodu nr 5 (COP). Mieszkańcy tych ulic będą głosować w Centrum Organizacji Pozarządowych.

2. Z obwodu nr 14 (SP 5) do obwodu nr 3 (SP 5) przeniesiono ulicę Uroczą. Siedziba lokalu pozostaje bez zmian – Szkoła Podstawowa nr 5.

3. Z obwodu nr 13 (SP 4) wykreślono ulicę Cyklamenową i ulicę Ogrodową i dodano je do obwodu nr 8 (SP 2). Mieszkańcy tych ulic będą głosować w Szkole Podstawowej nr 2.

4. Zmiany ulica Żabikowska
- nr domów od 1 do nr 9 nieparzyste przeniesiono z obwodu 14 (SP 5) do obwodu 8 (SP 2), mieszkańcy będą teraz głosować w lokalu w Szkole Podstawowej nr 2
- nr domów 1A-1M oraz od nr 2 do nr 10 parzyste nadal należą do obwodu nr 14 (SP 5) i głosują w Szkole Podstawowej nr 5.
- nr domów od 12 do nr 34A parzyste przeniesiono z obwodu nr 6 (SM) do obwodu nr 8 (SP2), mieszkańcy będą teraz głosować w lokalu w Szkole Podstawowej nr 2.

5. Zmiany ulica Dworcowa
- nr domów od 7 do nr 14 przeniesiono z obwodu 10 (ZS) do obwodu nr 8 (SP 2). Mieszkańcy będą głosować w Szkole Podstawowej nr 2.
- nr domów od 15 do nr 21 przeniesiono z obwodu 13 (SP 4) do obwodu nr 8 (SP 2). Mieszkańcy będą głosować w Szkole Podstawowej nr 2.

6. Zmiany ulica Armii Poznań
- nr domów: 49, 49A, 49B, 51, 51A, 74, 76 i 78 przeniesiono z obwodu nr 11 (Senior-Wigor) do obwodu nr 10 (ZS). Mieszkańcy będą głosować w Zespole Szkół.

Informujemy Państwa, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubonia pod adresem https://lubon.kylos.pl/obwody_glosowania_2/  dostępna jest wyszukiwarka obwodów głosowania uwzględniająca powyższe zmiany.


Na podstawie art. 422 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu I nr 7/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Data dodania 29 lutego 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.