Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Luboń


§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Luboniu, przy ul. Niepodległości 11, prowadzonego przez Kom-Lub Sp. z o.o. (Operator Punktu).

2. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Luboniu czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zbierane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta Luboń, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Miasta.

2. Przed wjazdem na teren PSZOK dostarczający odpady zobowiązany jest do zgłoszenia się do pracownika Operatora prowadzącego obsługę Punktu.

3. Operator prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:

1) miejsca pochodzenia odpadów (adres),

2) ilości poszczególnych frakcji odpadów.

4. W celu weryfikacji informacji Operator może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń (za ostatni kwartał). Dokumentem potwierdzającym może być kopia deklaracji z potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Miasta Luboń lub harmonogram płatności wystawiony przez Urząd Miasta Luboń.

5. Operator ma prawo żądania podania dodatkowych informacji, a w szczególności dotyczących źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. Operator może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca i zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:

1) posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach,

2) umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników, a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK.

7. Pracownicy Operatora nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je złożyć. Pracownicy Operatora mogą udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.

8. Odpady niebezpieczne wyszczególnione w paragrafie 4 oraz odpady w stanie ciekłym powinny znajdować się w oryginalnych, szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia.

9. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony.

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK powinny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

11. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK wyłącznie pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

12. W przypadku dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK:

1) przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości, podmiot uprawniony jest zobowiązany do  przekazania Operatorowi kopii zlecenia transportu, zawierającego dane właściciela nieruchomości zlecającego transport oraz dokumenty wymienione w paragrafie 3 ust. 4. Dokumenty te, w szczególności dokument zlecenia transportu, uprawniają do bezpłatnego, jednorazowego przekazania odpadów do PSZOK. W przypadku nie wyrażenia zgody na przekazanie dokumentów wymienionych w tym punkcie Operator odmówi przyjęcia odpadów do PSZOK.

2) samodzielnie przez mieszkańca z terenu zabudowy wielorodzinnej, konieczne jest przekazanie oświadczenia właściciela/najemcy nieruchomości potwierdzającego uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK. Formularz oświadczenia można uzyskać w siedzibie Operatora lub pobrać ze strony Urzędu Miasta Luboń (www.odpady.lubon.pl) lub strony internetowej firmy Kom-Lub sp. z o.o. (kom-lub.com.pl)

13. Operator może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:

1) jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,

2) brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,

3) odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,

4) ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, budowy, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót,

5) pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów,

6) jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

7) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust.5 zdanie drugie,

8) w przypadku odmowy okazania przez dostarczającego odpady dokumentów lub przekazania informacji, o których  mowa w § 3 ust.4 i 5.

§ 4. Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe z samochodów osobowych)
15 01 10*   opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone pochodzące z gospodarstw domowych,
16 06 01*  opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone pochodzące z gospodarstw domowych,
15 01 01 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone pochodzące z gospodarstw domowych,
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03  Opakowania z drewna
15 01 07 Opakowania z drewna
16 01 03  Zużyte opony w ilości 8 sztuk rocznie z jednego gospodarstwa domowego
16 02 16  Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (m in. tonery inne niż niebezpieczne)
17 01 01  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości 700 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego
20 01 01  Papier i tektura
20 01 02  Szkło
20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 21*  lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31 (inne niż niebezpieczne)
20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21,  20 01 23, 20 01 35 (inne niż niebezpieczne)
20 01 40  Metale
20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki)
20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07  Odpady wielkogabarytowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

*odpady niebezpieczne

§ 5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane następujące odpady:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady zanieczyszczone

3) materiały zawierające azbest,

4) gaśnice i butle gazowe,

5) szyby samochodowe,

6) części samochodowe (np.zderzaki, reflektory, części karoserii, itp.),

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących,

9) sprzęt budowlany, urządzenia przemysłowe,

10) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej,

11) odpady z działalności gospodarczej,

12) papa odpadowa,

13) substancje łatwopalne,

14) gleba i ziemia, w tym kamienie.

§ 6. 1. Odpady oznaczone kodem 20 01 99 niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki muszą być dostarczone samodzielnie do PSZOK.

2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Niedopuszczalne jest przekazywanie urządzeń zdekompletowanych, np. pozbawionych agregatów lub innych części wewnętrznych.

§ 7. 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i części składowych Punktu.

2. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

3. Dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych.

4. Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK.

5. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samoistnym przemieszczeniem się.

6. Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być wyłączony.

7. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku podczas rozładunku odpadów.

8. W czasie trwania pandemii koronawirusa osoba wjeżdżająca na teren PSZOK zobowiązana jest do zachowania reżimu sanitarnego.


Burmistrz Miasta

Małgorzata Machalska


Załącznik Nr 1 do

do Regulaminu PSZOK

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a .......................................................... (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem właścicielem / najemcą nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej położonej na terenie Miasta Luboń oraz że uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Luboń wynikającą ze złożonej deklaracji/wydanej decyzji.

Adres nieruchomości:

...........................................................................................................

...........................................................................................................


................................

Data i podpis

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Kom-Lub Sp. z .o.  z siedzibą w Luboniu, przy ul. Niepodległości 11;

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;

3. Zapoznałem/łam się  z treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Kom-Lub Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Niepodległosci 11, 62-030 Luboń. Celem zbierania danych jest realizacja zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności poprzez utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na art. 6m w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kom-Lub Sp. z o.o.: e-mail:  iod@kom-lub.com.pl, tel. 618130551, adres pocztowy – Kom-Lub Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 62-030 Luboń, ul. Niepodległości 11.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania zapisów ustawowych dotyczących przyjęcia odpadów na PSZOK.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zdjęcie: www.belchatow.pl

Data dodania 11 lipca 2014

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.