BUDŻET MIASTA LUBOŃ W 2021 ROKU

BUDŻET MIASTA LUBOŃ W 2021 ROKU

BUDŻET MIASTA LUBOŃ W 2021 ROKU

Drodzy Mieszkańcy, już w zeszłym roku projektowanie budżetu, na skutek spadku dochodów, było bardzo trudne. Ten rok postawił przed nami jeszcze większe wyzwanie. Projekt budżetu na 2021 rok, w szczególności w części dotyczącej dochodów, obarczony jest dużym poziomem nieprzewidywalności z uwagi na kryzys spowodowany pandemią COViD-19. Już w poprzednim roku gminy zostały zaskoczone nagłą zmianą zasad opodatkowania i w efekcie spadkiem dynamiki dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Znalazło to również odzwierciedlenie w poziomie wydatków. Bieżący rok pokazał, że w sytuacji kryzysu wywołanego ograniczeniami związanymi z pandemią COViD-19, nie sposób przewidzieć jakie będą rzeczywiste dochody Miasta. Planując budżet na 2021 rok założyliśmy, że pandemia ustąpi, a sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać. Na taki scenariusz wskazują m.in. raporty Narodowego Banku Polskiego, na których oparto niektóre założenia do projektu budżetu. Chcemy przybliżyć Państwu dane budżetowe na przyszły rok nieco bardziej szczegółowo, aby przedstawić pełniejszy obraz i specyfikę finansów Miasta.

Grafika ozdobna o następującej treści:

NASZE DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 156.686.557,09 zł, w tym :

  • dochody bieżące w kwocie 155.986.557,09 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł.

Dochody na 2021 rok są niższe, zarówno od dochodów zaplanowanych na 2020 rok, jak i od dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

Wykres przedstawiający zestawienie dochodów miasta- treść w artykule

Tak jak w poprzednich latach, najważniejszymi źródłami dochodów Miasta Luboń pozostają udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (np. świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, prowadzenie ewidencji ludności, akty stanu cywilnego) oraz subwencja oświatowa, z której pokrywamy częściowo koszty funkcjonowania naszych szkół. Zaplanowane dochody w zakresie udziałów w PIT oraz subwencji oświatowej opierają się na szacunkach Ministerstwa Finansów. Dotacje zaplanowano w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe kwoty to szacunki własne, oparte na analizie realizacji dochodów w 2020 roku. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się na poziomie nieznacznie niższym od pierwotnych planów na 2020 rok. Ta pozycja w planie dochodów ma największe znaczenie, a jednocześnie w obecnej sytuacji jest trudna do przewidzenia.

Wykres przedstawiający dynamikę wpływów z tytułu udziału w PIT - treść w artykule

Spadek dochodów spowodowany jest niższą kwotą dotacji celowej z budżetu państwa oraz niższymi wpływami z umów za korzystanie z majątku miasta (najem, dzierżawa inne umowy o podobnym charakterze). Poziom dotacji na zadania zlecone wyznaczany jest przez administrację rządową. Natomiast mniejsze, aniżeli w 2020 roku wpływy z tytułu umów za korzystanie z majątku Miasta wynikają z faktu, iż w tym roku otrzymaliśmy jednorazowo kwotę 4,1 mln zł za korzystanie z sieci kanalizacyjnej za lata poprzednie. Na 2021 rok nie zaplanowano również dochodów majątkowych pochodzących ze środków europejskich czy krajowych. Nie oznacza to, że takich środków nie będzie. W chwili obecnej mamy zapewnione dofinansowanie na budowę Domu Włodarza w kwocie 1,6 mln zł oraz czekamy na rozstrzygnięcie naborów ogłoszonych w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te zaplanowane zostaną w budżecie po ustaleniu harmonogramów realizacji zadań i wysokości dofinansowania w poszczególnych latach inwestycji.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW

WYKONANIE 
ZA 2018

WYKONANIE 
ZA 2019

PLAN NA 2020

PLAN
PO ZMIANACH 
NA 19.11.2020

PROJEKT 
NA 2021

Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych
39 537 110,00 45 816 679,00 46 209 686,00 43 526 954,35

46 086 244,00

Dotacja celowa
z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci (500+)
20 079 973,25 30 374 477,42


40 480 000,00

41 280 774,80

37 598 583,00

Subwencja oświatowa 19 264 933,00 21 491 433,00

22 174 971,00

22 846 276,00

24 531 934,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 14 623 023,06 15 623 203,70

15 000 000,00

15 000 000,00

15 800 000,00

Dotacja celowa
w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
8 625,37 12 713 486,46

7 821 508,12

7 609 957,51

0,00

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9 583 135,46 9 514 888,68

7 307 397,00 9 276 823,75

6 531 673,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami,
za zajęcie pasa drogowego)
5 470 845,51 8 100 464,61

8 094 000,00 9 871 937,00 11 618 256,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 613 027,88 2 636 684,67 2 500 000,00

2 500 000,00

2 470 000,00

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2 452 957,70 2 537 804,40

2 141 002,00

2 738 945,68

2 224 249,00

Wpływy z najmu
i dzierżawy składników majątkowych
oraz innych umów 

o podobnym charakterze
1 574 657,90 1 963 317,74

2 075 600,00

6 179 600,00

2 171 866,00

Wpływy z usług 1 316 160,37 1 416 950,73

1 387 194,40

1 354 598,63

1 429 094,84

Wpływy z podatku dochodowego 
od osób prawnych
1 248 116,88 1 299 488,46

1 350 000,00

1 350 000,00

1 100 000,00

Pozostałe 10 646 915,54 12 413 967,32

6 379 667,52

10 853 704,19

5 124 657,25

RAZEM 128 419 481,92 165 902 846,19 162 921 026,04 174 389 571,91 156 686 557,09

NASZE WYDATKI

Poziom dochodów wymusił ograniczenie wydatków w niektórych działach. Planując oszczędności zabezpieczono środki niezbędne do wykonywania zadań obligatoryjnych gminy, takich jak choćby prowadzenie szkół, funkcjonowanie transportu publicznego, obsługa administracyjna mieszkańców, prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i wydawanie decyzji administracyjnych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 172.040.651,37 zł w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie 153.571.531,36 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 18.469.120,01 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok są niższe od planu po zmianach na 2020 rok.

W październiku br. dokonano istotnego przeszacowania budżetu na 2020 rok, umniejszając planowane udziały w PIT (wpłynęło o 6 % środków mniej w stosunku do planowanych) i odpowiednio wydatki. W strukturze wydatków bieżących, największą pozycją są wydatki w kwocie 56,1 mln zł na oświatę, tj. na finansowanie szkół podstawowych i przedszkoli, w tym 17 mln zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Luboń. Drugą w kolejności pozycją są wydatki na świadczenia w dziale Rodzina. W tym przypadku są one finansowane z dotacji z budżetu państwa. 

DZIAŁ WYKONANIE 
ZA 2019 
PLAN NA 2020 PLAN 
PO ZMIANACH 
NA 19.11.2020
PROJEKT 
NA 2021

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

Grafika ozdobna - oświata i wychowanie

49 933 740,48

53 511 737,50

56 076 494,66

56 119 499,50

RODZINA

Grafika ozdobna - rodzina

40 201 214,37

48 617 913,57

50 798 046,53

45 121 508,96

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Grafika ozdobna - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 822 533,96

12 866 055,60

14 197 313,65

16 864 010,07

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

Grafika ozdobna - transport i łączność

8 054 207,88

9 195 939,00

10 212 249,60

9 221 182,83

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Grafika ozdobna - administracja publiczna

7 269 517,68

7 625 146,00

7 643 410,27

7 953 984,00

POMOC SPOŁECZNA

Grafika ozdobna - pomoc społeczna

4 556 708,73

4 950 679,00

5 497 561,68

5 750 209,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grafika ozdobna - gospodarka mieszkaniowa

2 142 424,69

2 307 347,00

2 379 847,00

2 278 049,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Grafika ozdobna - edukacyjna opieka wychowawcza

1 910 724,48

2 399 329,00

2 399 420,00

2 222 536,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Grafika ozdobna - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 492 938,64

2 269 503,00 2 095 016,00 2 075 927,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Grafika ozdobna - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 209 099,30

1 263 364,00

1 370 977,00

1 413 920,00

KULTURA FIZYCZNA

Grafika ozdobna - kultura fizyczna

2 181 786,88 1 213 800,00

1 503 298,00

1 241 510,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

Grafika ozdobna - różne rozliczenia

0,00

1 164 000,00

587 677,00

1 125 000,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Grafika ozdobna - obsługa długu publicznego

853 177,15

1 015 000,00

962 893,01

900 000,00

OCHRONA ZDROWIA

Grafika ozdobna - ochrona zdrowia

639 977,23

673 847,00

689 847,00

632 650,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Grafika ozdobna - działalność usługowa

325 727,60

210 700,00

163 628,00

267 800,00

TURYSTYKA

Grafika ozdobna - turystyka

187 486,28 186 856,00 67 316,00

178 200,00

POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

Grafika ozdobna - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

77 212,50

18 000,00

104 700,00

159 750,00

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

Grafika ozdobna - rolnictwo i łowiectwo

40 961,22

38 800,00

41 498,82

39 800,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Grafika ozdobna - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

176 900,53

6 048,00

175 819,00

5 995,00

RAZEM

134 076 339,60 149 534 064,67 156 967 013,22 153 571 531,36

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykres przedstawiający strukturę wydatków bieżących

Planując wydatki majątkowe zależało nam na możliwie wysokim poziomie inwestycji, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Zamówienia publiczne są też istotne dla lokalnych przedsiębiorców.

Wydatki  majątkowe w 2021 roku wyniosą 18 469 120,01 zł.

Mimo wspomnianych trudności budżetowych, znaczne środki planuje się na budowę infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej 
w naszym mieście. Rozpoczynamy w przyszłym roku inwestycję dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 oraz odbudowy Domu Włodarza. W 2021 roku spodziewamy się dodatkowych środków zewnętrznych na inwestycje. 

ZADANIE PLAN
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń  8 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4   2 600 000,00
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń  2 000 000,00
Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę 
i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury 
1 249 861,50
Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność  800 000,00
Budowa skateparku w Parku Papieskim w Luboniu  770 000,00
Prace projektowe drogowe 750 000,00
Budowa i przebudowa placów zabaw i gier  652 700,00
Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej  380 000,00
Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu  333 558,51
Termomodernizacja budynków komunalnych  270 000,00
Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych  200 000,00
Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  110 000,00
Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego  150 000,00
Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń  78 000,00
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice  60 000,00
Inne  65 000,00
RAZEM 18 469 120,01

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane wydatki przekraczają dochody o kwotę 15.354.094,28 zł (deficyt). Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano 6.232.819,17 zł. Deficyt oraz spłaty rat kredytów zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytu w kwocie 18.591.216,45 zł oraz z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 2.995.697,00 zł. 

Grafika obrazująca wynik budżetu miasta

PŁACĘ PODATKI - ROZLICZAM PIT - INWESTUJE W LUBOŃ

Miejmy wszyscy pozytywny wpływ na kształt budżetu Lubonia. Wobec tak znaczącego spadku naszych dochodów, ponawiamy coroczny apel: zostawmy podatek w Luboniu -  38,23 % podatku z PIT wraca do mojego Miasta.

CO ZROBIĆ, BY MÓJ PODATEK ZOSTAŁ W LUBONIU?

  • Mieszkam tu i jestem tu zameldowany lub nie będąc tu zameldowany - wskazuję Luboń, jako miejsce mojego zamieszkania.
  • Wystarczy, że zrobię to w rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując adres luboński, jeśli taki jest mój adres aktualnego zamieszkania w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego. Nie potrzeba dodatkowego załącznika.
  • Adres zamieszkania nie musi być tożsamy z adresem zameldowania. W deklaracji podatkowej wskazuje się adres zamieszkania, nie zameldowania.
  • Jeśli chcę zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w ciągu roku podatkowego, wypełniam formularz ZAP-3, lub CEIDG-1, jeśli prowadzę działalność gospodarczą.
  • Składam lub przesyłam dokumenty do Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda ul. Dolna Wilda 80B, 61-501 Poznań.

Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń
Mirosław Stromczyński Skarbnik Miasta Luboń

Data dodania 17 grudnia 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.