XLVII Sesja Rady Miasta Luboń

XLVII Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 z późn.zm.)  w związku art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XLVII Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 23 czerwca 2022r.  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Przedstawienie raportu o stanie miasta Luboń za 2021 rok:
a)    Debata nad raportem o stanie miasta,

b)    Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Luboń wotum zaufania.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2021:
a)    rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2021 r.,

b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2021,

c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

d)    dyskusja,

e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2021.

5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za rok 2021:
a)    powtórne zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2021 r., opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2021,

b)    stanowisko Burmistrz Miasta Luboń wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń;

c)    zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;

d)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2021;

e)    dyskusja;

f)     głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Miastem Luboń powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do półtora roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ulicy w Luboniu (Cyklamenowa).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazwy ulicy w Luboniu (Żeglarska).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych w granicach administracyjnych miasta Luboń.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/313/2021 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
15. Interpelacje.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu sesji nr XLVI/2022.
18. Zakończenie obrad.
 


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska


Materiały dostępne pod linkiem  
http://lubon.kylos.pl/Rada_Miasta_kadencja_VIII/index.php?katalog=XLVII%20ABSOLUTORIUM%202022

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 22 czerwca 2022r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.


Podczas sesji zwołanej w trybie hybrydowym na dzień 23.06.2021r., godz. 17:00  odbędzie się debata nad raportem o stanie Miasta Luboń za 2021 rok.

 Informuję, iż zgodnie z art. 28aa, ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz.U.  z 2022, poz. 559 z późn.zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady (pok. nr 202) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 22 czerwca 2022r. do godz. 13:00. 

Mieszkańcom będzie udzielany głos według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia. Zgodnie z ww. ustawą w debacie może zabrać głos 15. Mieszkańców. Jeśli zgłosi się więcej mieszkańców, to rada może postanowić  o zwiększeniu liczby mieszkańców zabierających głos w debacie.

Dla ułatwienia opracowano gotowy druk, ZGŁOSZENIE – załącznik (do pobrania na BIP /Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa Urzędu Miasta/).


Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Data dodania 15 czerwca 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.