Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW 

Na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-2/23, Burmistrz Miasta Luboń informuje, że zgodnie przepisem art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych odbędą się wybory ławników na kadencję 2024-2027. 

Działając na podstawie wyżej wymienionej ustawy Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło liczbę ławników w ilości 11 wybieranych przez Radę Miasta Luboń.

•      Do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wybranych ma być 1 ławnik w tym 0 do orzekania z zakresu prawa pracy.  

•      Do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wybranych ma być 3 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

•      Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybranych ma być 7 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna: 

•      ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023, poz.217)

•      rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty  zgłoszenia (Dz.U.  z 2011 r. Nr 121, poz. 693).  

Miejsce i termin składania zgłoszeń. 

Kompletne zgłoszenia spełniające wymogi formalne przyjmowane będą w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Urzędu po upływie terminu zostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

Zgłoszenia kandydatów  

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

•      prezesi właściwych sądów,  

•      stowarzyszenia lub organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych  

• lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 

•      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego zgłaszanej osoby •  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

•      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że włada rodzicielska nie została mu ograniczona ani pozbawiona

•      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzającej brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

•      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.  

Zgodnie z art.162 § l ustawy z 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) kandydata na ławnika może zgłosić co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy.

Kto może być ławnikiem? 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

•      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

•      jest nieskazitelnego charakteru;

•      ukończył 30 lat;

•      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

•      nie przekroczył 70 lat;

•      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

•      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem.  

Ławnikami nie mogą być:

•      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

•      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;  

•      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

•      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

•      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

•      duchowni;

•      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

•      funkcjonariusze Służby Więziennej;

•      radni gminy, powiatu i województwa.

•      nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta Luboń, pokój nr 019 oraz pod numerem telefonu 61 8130 011 wew. 13.

Wybór ławników na kadencję 2024-2027 nastąpi najpóźniej do dnia  31 października 2023 r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA LUBOŃ POD ADRESEM: https://bip.lubon.pl/wybory-lawnikow.html 

Data dodania 01 czerwca 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.