ul. S. Okrzei - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń

ul. S. Okrzei - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. S. Okrzei, oznaczonej jako działka nr 10/1 o pow. 0,1321 ha, arkusz mapy 15, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00003485/5 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 736 000,00 zł brutto i została określona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 30 kwietnia 2023 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Panią Adriannę Szarafińską, uprawnienia zawodowe nr 4582.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z zaświadczeniem WPRiOŚ.6724.114.2023 z dnia 13.03.2023r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” – etap 2, zatw. uchwałą nr XVII/131/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019r. i oznaczona jest na rysunku planu symbolem 2MW/U jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. Ponadto zgodnie z rysunkiem planu:

a) na ww. działce znajduje się obiekt budowlany wpisany do gminnej ewidencji zabytków,
b) ww. działka znajduje się w strefie układu urbanistycznego,
c) ww. działka znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej stożkowej lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny.

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.
Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalnej w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym. Kształt nieruchomości nieregularny, w formie wieloboku, ukształtowanie terenu płaskie. Budynek mieszkalny zlokalizowany w centralnej części działki, natomiast budynek gospodarczy bezpośrednio przy zachodniej granicy. Teren wokół budynku niezagospodarowany, porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Stefana Okrzei oraz ul. Jana Brzechwy. Ulica S. Okrzei to droga urządzona o nawierzchni asfaltowej, natomiast ulica S. Brzechwy jest utwardzona kostką brukową. Obie drogi są wyposażone w towarzyszącą infrastrukturę tj. chodniki i oświetlenie uliczne. Rejon uzbrojony w pełni w sieci infrastruktury technicznej – do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne. 

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Budynek mieszkalny powstał w latach 30. XX wieku. Brak dokumentów budowy.
Budynek jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, znajduje się w nim 5 lokali mieszkalnych. Składa się z piwnicy, parteru, pierwszego piętra i poddasza nieużytkowego. Stan techniczny budynku kwalifikuje go do remontu generalnego.

Jeden lokal mieszkalny jest obecnie przedmiotem umowy najmu, jednak w dacie zbycia zostanie zwolniony.

Nieruchomość jest położona w rejonie objętym ochroną konserwatorską – historyczny układ miasta – wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 794/Wlkp/A z dnia 24.05.2010r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 16.10.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Luboń, budynek przy ul. S. Okrzei 67 wpisano do gminnej ewidencji zabytków.

Objęcie gminną ewidencją zabytków oznacza konieczność:

1) uzyskania opinii MKZ w zakresie wszelkich prac budowlanych ingerujących w zewnętrzną część budynku,

2) zakazie rozbiórki obiektu.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.).

Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń, ul. Pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 618130 011 wew. 40, kom. 699 714 674.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2, w Sali Sesyjnej (sala nr 208, II piętro).

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 100.000,00 zł winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 22 listopada 2023r. 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej wymienionej kwocie.

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r. poz. 70).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości oraz dodatkowo, w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

Szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych – na wniosek zainteresowanego inwestora.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 73.
Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40, 699 714 674.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 22 września 2023 roku, termin zdjęcia – 22 listopada 2023 roku. 

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl (aktualności), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl (ogłoszenia – rejestry, sprzedaż – dzierżawa nieruchomości, 2023) oraz ukaże się w Gazecie Wyborczej.


Luboń, dnia 7 grudnia 2023 r. 

WSK.6840.1.2.2023.CP

Informacja Burmistrza Miasta Luboń o wyniku przetargu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213) informuję, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, w Sali Sesyjnej (sala nr 208, II piętro), odbył się I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Luboniu przy ul. Okrzei, stanowiącej działkę nr 10/1 o powierzchni 0,1321 ha, arkusz mapy 15, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00003485/5 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

  • Osoby dopuszczone do przetargu – 2 osoby (firmy) (wpłata wadium w wyznaczonym terminie),
  • Brak osób niedopuszczonych do przetargu,
  • Cena wywoławcza nieruchomości – 736 000,00 zł brutto,
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 900 000,00 zł brutto,
  • Uczestnik wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości to: BAFIM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    ul. Szamotulska 36, 62-090 Rokietnica, w imieniu którego wystąpiła: Anna Maria Grec

Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń na okres 7 dni, a także została zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Luboń: www.bip.lubon.pl i www.lubon.pl  

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Data dodania 22 września 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.