ul. Chudzickiego - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń

ul. Chudzickiego - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. Chudzickiego, o łącznej powierzchni 0,1198 ha,  oznaczonej jako działka nr 4/1 o pow. 0,0933 ha, działka nr 4/2 o pow. 0,0095 ha, arkusz mapy 16, działka nr 1/2 o pow. 0,0170 ha, arkusz mapy 17, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00247038/9 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 480 973,00 zł netto i została określona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 25 maja 2023 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Pana Marka Sewkowskiego, uprawnienia zawodowe nr 1138. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

Zgodnie z informacją nr WPRiOŚ.6724.214.2023 z dnia 11 maja 2023 r. przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” – etap 2, zatwierdzonym uchwałą nr XVII/131/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. i oznaczona jest w planie symbolem 26MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu powierzchni ograniczającej stożkowej lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny.

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.
Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane, w części zagospodarowane jako boisko sportowe, stanowią jedną całość gospodarczą. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Uzbrojenie pełne w drodze (prąd, woda, gaz, kanalizacja). Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej, gminnej, w części utwardzonej – ul. Chudzickiego. W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym przedszkole publiczne nr 7, osiedle zabudowy mieszkaniowej deweloperskiej oraz wypożyczalnia samochodów. Obszar zurbanizowany.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.).

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2, w Sali Sesyjnej (sala nr 208, II piętro).

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 70 000,00 zł winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej wymienionej kwocie.

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r. poz. 70).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości oraz dodatkowo, w przypadku:

  • podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych – na wniosek zainteresowanego inwestora.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 73
Paulina Czerwińska - Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40, tel. 699 714 674

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 22 września 2023 roku, termin zdjęcia – 22 listopada 2023 roku. 

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl (aktualności), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl (ogłoszenia – rejestry, sprzedaż – dzierżawa nieruchomości, 2023) oraz ukaże się w Gazecie Wyborczej.

Grafika ozdobna

Data dodania 22 września 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.