ul. A. Puszkina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń

ul. A. Puszkina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń,

położonej w Luboniu przy ul. A. Puszkina, oznaczonej jako działki nr 3/11 o pow. 0,0588 ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń oraz nr 3/37 o pow. 0,0063 ha arkusz mapy 1 obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00094377/9 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 597.200,00 zł netto z czego zabudowana działka 3/11 o pow. 0,0588ha ma wartość 575.967,74 netto, a niezabudowana działka 3/37 o pow. 0,0063ha ma wartość 21.232,26zł netto. Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu w części dotyczącej ceny działki 3/37 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wartość nieruchomości została określona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 11 czerwca 2022r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Panią Małgorzatę Streich, uprawnienia zawodowe nr 5563. Aktualność przedmiotowego operatu szacunkowego została potwierdzona 12 czerwca 2023r.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/11 ark. 1 obręb Luboń zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z zaświadczeniem WPRiOŚ.6724.333.2023 z dnia 19.07.2023r. przedmiotowe działki położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń” zatw. uchwałą nr XLIV/329/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 22 marca 2022r. i oznaczone są w planie symbolami:

•  5MN/U jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,

• 1KD-L jako teren drogi publicznej – klasa lokalna.

Uchwałą nr XXXIX/290/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 23 listopada 2017r. przyjęto „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, działki 3/11 i 3/37 zlokalizowane są poza obszarem zdegradowanym, a tym samym nie znajdując się w zasięgu obszaru rewitalizacji.

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

Działka nr 3/11 ark. 1 obręb Luboń zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 3 kondygnacyjnym (jedna kondygnacja podziemna) oraz budynkiem warsztatu samochodowego – jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia z kanałem samochodowym. Przedmiotowe budynki ujawnione są w ewidencji gruntów i budynków jako 1 obiekt z funkcją „pozostałe budynki niemieszkalne” o łącznej powierzchni zabudowy 275 m2. Budynki posadowione na działce 3/11 zostały wybudowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Naczelnika Miasta Lubonia nr NB-8381/60/87 z 03.08.1987r. Miasto Luboń nie dysponuje dokumentacją potwierdzającą fakt zakończenia przedmiotowej budowy. Zabudowania na nieruchomości powstały w latach 90-tych XX wieku.

Działka 3/37 ark 1 obręb Luboń jest niezabudowana. Działki nr 3/11 i 3/37 stanowią jedną całość gospodarczą.

Stan techniczny budynków przeciętny, wymagający generalnego remontu, konserwacji, docieplenia, widoczne ślady zagrzybień, stan funkcjonalny przeciętny. Budynek obecnie nie jest użytkowany, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Drogi dojazdowe utwardzone, urządzone, z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokątnego. Teren częściowo ogrodzony, brak ogrodzenia wzdłuż północnej granicy (naturalną barierę stanowi spad terenu i Strumień Junikowski). Obszar ukształtowany płasko, miejscowo porośnięty roślinnością trawiastą. Uzbrojenie pełne w drodze.

Na części przedmiotowej nieruchomości nie zostało ustanowione prawo służebności przesyłu z tytułu posadowienia na niej linii przesyłowej (w granicy działki znajduje się sług energetyczny). Nowy właściciel nieruchomości będzie mógł wystąpić do operatora sieci o odszkodowanie za szkodę trwałą lub o usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Aleksandra Puszkina. Przedmiotowa droga jest urządzona o nawierzchni asfaltowej, wyposażona jest w towarzyszącą infrastrukturę tj. chodniki i oświetlenie uliczne. Rejon uzbrojony w pełni w sieci infrastruktury technicznej – przy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa po drugiej stronie ulicy, doprowadzone do nieruchomości jest przyłącze  telefoniczne (nieczynne),słup linii energetycznej napowietrznej znajduje się na nieruchomości.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.).

Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń, ul. Pl. E. Bojanowskiego 2, tel 618130 011 wew. 40, kom. 699 714 668.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2, w Sali Sesyjnej (sala nr 208, II piętro).

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 90.000,00 zł winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 22 listopada 2023r. 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać numery działek ewidencyjnych.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej wymienionej kwocie.

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.


Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r. poz. 70).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.


Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.


Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)


Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości oraz dodatkowo, w przypadku:


- podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;


- małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

Szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych – na wniosek zainteresowanego inwestora.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 73.

Michał Rusin – Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 40, 699 714 668.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 22 września 2023 roku, termin zdjęcia – 22 listopada 2023 roku. 

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl (aktualności), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl (ogłoszenia – rejestry, sprzedaż – dzierżawa nieruchomości, 2023) oraz ukaże się w Gazecie Wyborczej.Luboń, dnia 7 grudnia 2023 r.
WSK.6840.3.2023.RM                                                                 

Informacja Burmistrza Miasta Luboń o wyniku przetargu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2213) informuję, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, w Sali Sesyjnej (sala nr 208, II piętro), odbył się I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Luboniu przy ul. Puszkina, stanowiącej działki nr 3/11 o powierzchni 0,0588ha oraz nr 3/37 o powierzchni 0,0063ha arkusz mapy 1, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00094377/9 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

  • Osoby dopuszczone do przetargu – 1 osoba (firma) (wpłata wadium w wyznaczonym terminie),
  • Brak osób niedopuszczonych do przetargu,
  • Cena wywoławcza nieruchomości – 597 200,00zł netto,
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 603 180,00zł netto – 608 112,32zł brutto,
  • Uczestnik wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości to: 
    BAFIM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Szamotulska 36, 62-090 Rokietnica, w imieniu którego wystąpiła: Anna Maria Grec.

Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń na okres 7 dni, a także została zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Luboń: www.bip.lubon.pl i www.lubon.pl  

Małgorzata Machalska 
Burmistrz Miasta Luboń

Data dodania 22 września 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.